நெருஞ்சிற்காடு-அணிந்துரை

நமது புலவர் திரு.க.விசுவலிங்கம் அவர்கள் இயற்றிய “ நெருஞ்சிற்காடு”  எண்ணும் இந்நூலில் மொத்தம் 14  கதைபாத்திரங்களை பயன்படுத்தியுள்ளார்.அவற்றின் பெயர்கள் கீழ்கண்டவாறு விவரிக்கபட்டுள்ளன.

1.மருதை நாயகம் :கிழவன்,பூங்கொடியின் தந்தை.

2.நன்னன்:மருதை நாயகத்தின் முதல் மகன்,நாகவல்லி கணவன்.

3.மணிமொழி :மருதை நாயகத்தின் இரண்டாவது மகன்.

4.தென்னன்:தேன்மொழியின் காதல் நண்பன்.

5.பூங்கொடி:மருதை நாயகம் மகள்,நாகசுந்தரம் மனைவி.

6.தேன்மொழி:மருதை நாயகம் இரண்லாவது மகள்

7.நாகசுந்தரம்:பூங்கொடி கணவன்

8.நாகவல்லி:நன்னன் மனைவி,மருதை நாயகம் முதல் மருமகள்.

9.முருகன்:பணியாளன்.

10.அமுதாள்:முருகன் மனைவி.

11.நாரணன்:கோயிற் பணியாளன்.

12.விரலிகூத்தன்:நாகசுந்தரம் நண்பன்.

13.செல்வநாயகம்:தென்னனின் நண்பன்.

14.சுயம்பு: தென்னன் நண்பன்.

மற்றும் உழவர்கள்,நடுநிலையாளர்கள்.

இக்கதை 5 களங்களாகவும்,3 அங்கமாகவும் இயற்றப்படுள்ளது.ஒவ்வொரு அங்கமும் எந்த இடத்தில்,எப்பொழுது (இடம்,நேரம்) நடைபெறுகிறது என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.

இந்நூலிற்கு அணிந்துரை அளித்துள்ள மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக முன்னாள் தமிழ் துறைத்தலைவர் முனைவர் திரு.தமிழண்ணல் அவர்களுடைய கருத்து:

பொருந்தா மணத்தால் பூங்கொடி-மருதைநாயகம் மகள் நெருஞ்சிற்காடினுள் அகப்பட்டு தவித்து தன் கணவன் நாகசுந்தரமும் அழியத் தானும் அழிய நேர்கிறது.இவ் அவல நாடகம் சூழ்நிலையான் மாந்தன் கெட்டழிவான் என்பதை கருவாகக் கொண்டு இயங்குகிறது.”சில்லென்று பூத்த சிறுநெருஞ்சிக் காட்டினுள்ளே நில்லென்று கூறி நிறுத்தி வழி போனீரே” என்ற நாட்டுபுறப்பாடல் கணவனை இழந்த காரிகையின் கதறலாகும்.இங்கு பூங்கொடி தானும் மாய்ந்து,அவலத்தின் உச்சியை அடையக் காண்கிறோம்.

தாமாக கற்று தமிழில் கவிபாடும் க.விசுவலிங்கம் புனைந்துள்ள ”நெருஞ்சிற்காடு” என்ற இக் கவிதை நாடகம் ஒரு நாட்டுப்புறப் பாடல்போலவே,இனிதாய் எளிதாய் ‘சிந்து பாடும் சிற்றருவி’ என நடைபயில்கிறது.அறிஞர் அண்ணவால் தகுதிச் சான்று வழங்கப்பெற்ற இவ்வியற்கை கவிஞர் நல்ல பல தன் அனுபவ மொழிகளின் தொகுப்பாகவே இந்நூலை யாத்துள்ளார்.கதையை காட்டிலும் கருத்தில் மிகுந்த அக்கறை செலுத்தும் இந் நடகத்தில் நமது அன்றாட வாழ்விற்கான நடைமுறை-பட்டறிவு விளக்கங்களை நூல் முழுவதும் காண்கிறோம்.

பண்பா டில்லா இனத்தினுள் பெண்ணைத்

திருமணம் செய்து கொடுத்தலும் கொடுத்துத்

திரும்ப பெண்ணை பெறுதலும் முறையாய்க்

காக்கும் தகுதி இல்லா ஒருவனைக்

கணவன் என்ன ஏற்றே அவனுடன்

நிலைத்து வாழ நிற்றலும் பிறரை

ஒழுங்கு படுத்த ஒவ்வாச் சூழலில்

பெண்ணைக் கொடுத்து வாழ விடுத்தலும்

என்றும் தீங்கு பயப்பதாம்.

சூழல் மாந்தனைக் கெடுக்கும்;அதனால் பொருந்தாமணமும் நெருஞ்சிற்காட்டினுள் அகப்பட்ட நிலைமையையே உண்டாக்கும்.இதுதான் இந்நூல் தரும் உயிரான கருத்து.

மனித வாழ்வில் எத்தனை சடங்குகள்;எத்தனை வீண் செலவுகள்!”பிறந்த நாள் தொட்டே இறக்கும் வரைக்கும் எண்ணிப் பலப்பல தெளியாச் சடங்குகள்”!வாழ்க்கையை ஒருமுறை வறளவிட்டுவிட்டால் அதை திரும்ப பெறுவது மிகமிகக் கடினமே!”எத்தகு முயற்சி செய்யினும்  …வாழ்வைத் திரும்பப் பெறுவதென்பதோ எளிதென எண்ணற்கில்லை”

உணவு போன்றவற்றை உண்டாக்குபவன் ஒரு பங்கு பெற்றால்,அதை வாங்கிவிற்க்கும் வணிகன் பத்துப்பங்கு பெறுகிறான்.இக் கொடுமை இன்றும் நிகழ்கிற்து.

இட்டலி அம்பது காசு!அதையே தோசையாக்கினால் இரண்டரை ரூபாய்! அம்மட்டோ!

………….அதனையே

கொஞ்சம் அழுத்தித் தேய்ப்பின் அதன்விலை

மூன்றரை ரூபாய் என்பான்! அதனையே

மேலும் அழுத்தித் தேய்ப்பின் அதன்விலை

நான்கரை ரூபாய் என்பான்! இடையினில் தண்ணீர் ஊற்றித் துடைப்பதைத் தவிர

வேறென் மாற்றம் செய்தனன்!”

இவ்வாறு நகைச்சுவை பெற நாட்டுநடப்பைக்

காட்டுமிடங்கள் இதிற்பலவுள!”சூழ்நிலை வருத்த நேரின் எவனுமே நிலைத்து நிற்க இயலாது”என்பது இவர்தம் அறிவுரை!

பெற்றோர் அணைப்பில் அன்றிப் பிறிதொரு

பிணைப்பில் வாழும் பிள்ளைகள் எதுவும்

தேறி வருதல் இல்லை!

முன்னேறிய நாடுகள் எல்லாம் படும் அல்லல் இது.

இப்பகுதி முழுவதும் பெற்றோர் படிப்பது நல்லது.

சமயச் சார்பின்றி வளர்ந்த் தமிழினம்,இன்று புறச்ச்மயச் சார்புகளால் தள்ளாடுவதையும் பண்பாடு சிதைவதையும் நன்கு சுட்டிக்காட்டுகிறார்.தென்னையின் ஆக்கும் இயல்பையும் மூங்கிலின் அழிக்கும் தன்மையையும் ஆக்கும் இயல்பையும் மூங்கிலின் அழிக்கும் தன்மையையும் இவர் குறிப்பிடுவது,இவர்தம் இயற்கை பற்றிய நுண்ணரிவை விள்க்குகிறது.தமிழன் நான்குமொழிகள் கற்கும் கட்டாயத்திலுள்ளான்.தாய்மொழி,சமயமொழி,தெசியமொழி,உலகமொழி என எம் மொழி கற்பினும் “ஒழுக்க உணர்வை ஊட்டும் தமிழ்மொழி ஒதுக்கபட்டு நிற்பதால் உலகில் ஒழுக்க உணர்வோ குன்றுதும்”என்று வருந்திக்கூறுகிறார்.

உலகில்உயிர் அணுஎதுவும் தோன்றாமுன் தோன்றிஒலி

உணர்வாய் நின்று

உலவிஉரு வடிவாகி உயிராகி மெய்யாகி

உயிர்மெய் யாகி

நிலவுமெழில் வடிவாகி நின்றுலவும் தமிழணங்கே!

எனும் இவரது தமிழ்ப்பற்று போற்றுத்ற்குரியதாகும் என புலவரின் தமிழ்ப்பணி மேலும் வளர வாழ்த்துகிறார்.

Like and Share

2 thoughts on “நெருஞ்சிற்காடு-அணிந்துரை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *