பொறியியல் துறைகள்

என் தாமரன்கோட்டை மக்களிடம் என் கருத்தை தெருவிக்க ஆசைபடுகிறேன்,
பொறியியல் பட்டப்படிப்பில் பல்வேறு துறைகள் உள்ளன  , ஆனால் நம் ஊர் மக்கள் பெரும்பாலும் தங்கள் பிள்ளைகளை ஆண்களாக இருந்தால்  இயந்திரப் பொறியியல் ( mechanical Engineering )-ம் , பெண்களாக இருந்தால் மின்னணு மற்றும் தகவல் தொடர்பியல்(Electronics and Communication Engineering)-ம் தெர்ந்தெடுகின்றனர்,பொறியியலில் பல்வேறு துறைகள் உள்ளன. இதனால் மானவர்கள் இனையதளத்தின் வயிலாக பொறியியல் பல்வேறு துறைகளை தேடி, பிடித்த துறையை தெர்ந்தெடுகுமாறு நம் இனையதளத்தின் (thamarankottai.com) வாயிலாக கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

பொறியியல் பல்வேறு துறைகள்:
 • ஒருங்கியப் பொறியியல் – Systems Engineering
 • குடிசார் பொறியியல் – civil Engineering
 • இயந்திரப் பொறியியல் – mechanical Engineering
 • மின்பொறியியல் – Electrical Engineering
 • இலத்திரனியல் பொறியியல் – Electronic Engineering
 • கணினிப் பொறியியல்
 • உற்பத்திப் பொறியியல்
 • மென்பொருட் பொறியியல் – Software Engineering
 • விமானப் பொறியியல் – Aircraft Engineering/Aeronautical Engineering
 • விண்வெளிப் பொறியியல் – Aerospace Engineering
 • ஆழ்கடல் பொறியியல் – Marine Engineering
 • வேதிப் பொறியியல் – Chemical Engineering
 • உயிரிப் பொறியியல்
* வேளாண்மைப் பொறியியல்
 • மருத்துவக்கருவிப் பொறியியல்
 • மின்னணு மற்றும் தகவல் தொடர்பியல்
 • தகவல் தொழில்நுட்பம்
 • நானோ பொறியியல்
 • பொருள் பொறியியல்
 • ஒலிப் பொறியியல்
 • கட்டமைப்புப் பொறியியல் – structural engineering

இப்படிக்கு

செந்தில்

குறிப்பு: தங்கள் கருத்துகளை பகிர்ந்துகொள்ளவும்……

Like and Share

senthilrajan

I am senthil stdying B.E(cse)

One thought on “பொறியியல் துறைகள்

 1. Good job mr. senthil and also update college detail which college is best for students future(Based on anna university rank)…….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *